2020. Silvia Beatriz Arano Poggi, Editar digitament un capbreu: primera aproximació d’etiquetatge en TEI

Master Archivistica Gestio Documental

El treball de recerca ha consistit en proposar una primera aproximació a l’edició digital en TEI/XML d’un capbreu del segle XIV. La proposta, abordada com a un estudi de cas, s’emmarca en la pràctica de les Humanitats Digitals. Es realitza un exercici exploratori d’edició digital basada en codificació TEI, presentant les possibilitats d’anàlisi, emmagatzematge, accés i explotació dels capbreus, com a documents d’arxiu, així com identificant els avantatges i inconvenients de portar a terme un projecte d’aquesta mena.