2021. Marc Llamas, Els Pinós-Fenollet als segles xiv i xv. El testament de Bernat Galceran II de Pinós-Fenollet, el Cavaller

Portada Pinós Fenollet

L’autor aprofundeix sobre el context històric, geogràfic i polític dels Pinós, en especial la branca Pinós-Fenollet, en relació a la preservació del patrimoni familiar i la perpetuació del llinatge. Això es realitza a partir de l’estudi d’un testament, el de Bernat
Galceran II de Pinós-Fenollet, anomenat el Cavaller, per tal de desenvolupar els aspectes polítics que acabarien originant una crisi interna del llinatge i un plet que durarà més d’ un segle.