Els camps marcats amb * són obligatoris

Dades de la persona sol·licitant

Email*
Direcció

Dades de la persona representant

Direcció

Que necessito reproduir els documents següents del Fons de pergamins. Arxiu del Marquès de Santa Maria de Barberà:
Finalitat d’ús dels documents:
Tipus de producte final de treball:

Sol·licito

Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, pugui consultar l’esmentada documentació i fer les reproduccions o còpies que estimi necessàries, previ pagament de les taxes vigents.

Així mateix, amb la signatura d’aquesta sol·licitud, DECLARO que m’assabento i accepto les condicions relacionades en l’Annex.

Annexo

  1. Resta prohibida qualsevol altra utilització de les reproduccions obtingudes amb finalitats diferents a les indicades en el moment de sol·licitar la reproducció. Si és dóna el cas, haurà de ser amb el permís previ i per escrit a l’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt.
  2. Així mateix, resta totalment prohibida la cessió a tercers del material obtingut, així com la reproducció total o parcial de les imatges, la seva transformació o la realització de cap muntatge que modifiqui la imatge real del material reproduït.
  3. L’autorització de la reproducció no suposa en cap cas la cessió de drets sobre el material reproduït.
  4. L’autorització per a la reproducció de les imatges s’entén per a un sol ús i una sola e dició.

L’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt autoritza la reproducció d’acord amb les condicions que s’expressen a continuació:

  1. El sol·licitant es compromet a donar a l’arxiu dos exemplars en format digital o paper de l’obra quan les còpies siguin utilitzades amb finalitat de publicació.
  2. Citació: En els crèdits corresponents es farà constar la procedència dels documents, de la següent manera; Arxiu del Marquès de Santa Maria de Barberà, Col·lecció Pergamins, núm. d’identificació del document consultat.

Bonificaciones i exempcions

L’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt, previ estudi de cada cas, es reserva el dret d’establir les bonificacions o exempcions que consideri oportunes d’acord amb l’ús i la finalitat de les reproduccions.

L’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt es reserva el dret d’exigir les acreditacions corresponents.

Informem que les seves dades personals i altres informació facilitades mitjançant aquest formulari, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, mentre no es sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà a la millora del servei i no es facilitaran a altres organismes per cap finalitat. L’Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a l’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt c. Marquès de Barberà, 9 -08339 Vilassar de Dalt, mitjançant correu electrònic dirigit a arxiu@vilassardedalt.cat o bé per telèfon 93 693 14 21.

Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.